ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ДО СТАЛОГО СПОЖИВАННЯ

Автор(и)

  • D. BULCHENKO
  • I. TODOROVA

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2022.29.264253

Ключові слова:

професійна підготовка практичного психолога, психологія споживача, споживча поведінка, готовність до сталого споживання, вчинок сталого споживання, осмислене споживання, суб’єктність у споживанні, якісні та кількісні критерії вчинку сталого споживання

Анотація

Викладено аналіз осмисленого та сталого споживання як психологічного феномену, який відображає актуальну потребу суспільства у формуванні готовності особистості до усвідомленого споживання, умотивованого екологічними та соціальними чинниками. Обґрунтовано, що на сьогодні споживання є важливим видом діяльності людини, через який відбувається формування та вияв її особистості. Визначено компоненти та психологічні критерії готовності до вчинку сталого споживання, схарактеризовані рівні готовності особистості до сталого споживання, намічені цільові орієнтири й засоби його формування, обґрунтовано необхідність змін у системі освіти для сталого споживання та в підготовці практичних психологів до роботи із проблематикою споживчої поведінки особистості.

Посилання

Havrysh, N. V., & Myskova, N. M. (2020). Pidhotovka vykhovateliv do formuvannya u doshkilnykiv navychok, oriyentovanykh na stalyy rozvytok [Preparation of educators for the formation of skills in preschoolers focused on sustainable development]. Narodna osvita [Public education], 1 (40). Retrieved from https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=6096 [in Ukrainian].

Leontiev, D. A. (2011). Novye orientiry ponimaniya lichnosti v psikhologii: ot neobkhodimogo k vozmozhnomu [New guidelines for understanding the personality in psychology: from the necessary to the possible]. Voprosy psikhologii [Questions of psychology], 1, 3-27 [in Russian].

Lolenko, K. M. (2019). Metodyky dlya doslidzhennya psykhologichnykh chynnykiv spozhyvchoyi povedinky molodi [Methods for studying the psychological factors in young people's consumer behavior]. Organizatsiina psykhologiya. Ekonomichna psykhologiya [Organizational psychology. Economic psychology], 2-3 (17), 90-97 [in Ukrainian].

Ovchynnykov, T. V. (2016). Psykhologiya povedinky vyrobnykiv i spozhyvachiv na rynku tovariv i poslug v umovakh ekonomichnoyi kryzy [Psychology of producers and consumers' behavior in the market of goods and services in the economic crisis]. Globalni ta natsionalni problemy ekonomiky [Organizational psychology. Economic psychology], 9, 371-374. [in Ukrainian].

Pachkovskyi, Yu. F., & Maksymenko, A. O. (2014). Spozhyvch apovedinka ukrayinskykh domogospodarstv [Consumer behavior of Ukrainian households]. LN Uimeni Ivana Franka. [in Ukrainian]

Petrovska, T. (2004). Sotsialno-psykhologichnifaktory ekonomichnoyi povedinky [Socio-psychological factors in economic behavior]. Sotsialna psykhologiya [Social Psychology], 4 (6), 23-35 [in Ukrainian].

Posypanova, O. S. (2012). Ekonomicheskaya psikhologia: psikhologicheskie aspekty povedeniya potrebitelei [Economic psychology: psychological aspects of consumer behavior]. Kaluga: Izd-vo KGU im. K.E. Tsiolkovskogo [in Russian].

Savchenko, O. V., & Khtei, S. V. (2020). Metodyka diagnostyky aspektiv spozhyvatskoyi povedinky studentiv [A method of diagnosing aspects of students' consumer behavior]. Organizatsiina psykhologiya. Ekonomichna psykhologiya [Organizational psychology. Economic psychology], 4 (21), 96-109 [in Ukrainian].

Statt, D. (2003). Psikhologiya potrebitelya [Psychology of the consumer]. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian].

Tatenko, V.O. (2017). Metodologiya subyektno-vchynkovogo pidkhodu: sotsialno-psykhologichnyi vymir [Methodology of subject-action approach: socio-psychological dimension]. Kyiv: Milenium [in Ukrainian].

Todorova, I. S. (2021). Psykholohiya spozhyvannya u vymirakh sub'yektno-vchynkovoho pidkhodu [Consumption psychology in the dimensions of the subject-action approach]. Organizatsiina psykhologiya. Ekonomichna psykhologiya [Organizational psychology. Economic psychology], 1 (22), 119-132. Retrieved from https://doi.org/10.31108/2.2021.1.22.13 [in Ukrainian].

Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 30.09.2019 #722/2019. (2019). Pro Tsili stalogo rozvytku Ukrayiny na period do 2030 roku. [Decree of the President of Ukraine of September 30, 2019 #722/2019. The aims of sustained development of Ukraine for the period till 2030]. Retrieved from https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825 [in Ukrainian].

Vysotska, O. YE. (2011). Osvita dlya staloho rozvytku [Education for sustainable development]: naukovo-metodychnyy posibnyk. Dnipropetrovsk: Royal Prynt [in Ukrainian].

Yatsenko, T. S. (2019). Arkhayichnyy spadok psykhiky: psykhoanaliz fenomenolohiyi problemy [Archaic heritage of the psyche: psychoanalysis of the phenomenology of the problem]. Dnipro: Innovatsiya [in Ukrainian].

Yatsenko, T. S., Hluzman, O. V., & Kalashnyk, I. V. (2008). Hlybynna psykholohiya: diahnostyka ta korektsiya tendentsiyi do psykholohichnoyi smerti [Deep psychology: diagnosis and correction of the tendency to psychological death]. Yalta: RVV KHU [in Ukrainian].

Yevseitseva, O. S., & Potyekha, D. S. (2016). Psykhologichni aspekty vyvchennya povedinky spozhyvacha [Psychological aspects of studying consumer behavior]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid [Investments: practice and experience], 10, 30-34 [in Ukrainian].

Yevtushevska, O. V. (2016). Osoblyvosti povedinky spozhyvachiv na rynku v suchasnykh umovakh [Features of consumer market behavior in modern conditions]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid [Investments: practice and experience], 20, 22-24 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-10

Номер

Розділ

Статті