СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

Автор(и)

  • M. VYSHNEVETSKA

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2022.29.264255

Ключові слова:

естетична культура, сутність культури, майбутні учителі, учителі музики

Анотація

На основі аналізу наукових джерел схарактеризовано сутність та структуру естетичної культури майбутніх учителів музики. Розглянуто естетичну культуру майбутніх учителів музики як цілісну особистісну освіту, що виявляється в комплексності естетичної свідомості, пізнання, діяльності, уявлень та ставлень, що базується на принципах естетики. Визначено формування естетичної культури майбутніх учителів музики як цілеспрямований процес застосування спеціального методу навчання, очікуваним результатом якого є цілісне особистісне становлення кожного студента, що виявляється у комплексності естетичної свідомості, знань, діяльності, уявлень і ставлення, що ґрунтуються на принципах естетики. Обґрунтовано структуру естетичної культури майбутніх учителів музики, компонентами якої є естетичні свідомість, знання, діяльність, образ та оцінка.

Посилання

Aheykina-Starchenko, T. V. (2016). Aktualni problemy navchannya,vykhovannya ta rozvytku uchniv zahalnoosvitnoyi shkoly [Actual problems of education, upbringing and development of secondary school students]. Suchasni informatsiyni tekhnolohiyi ta innovatsiyni metodyky navchannya v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiya, teoriya, dosvid, problemy [Modern information technologies and innovative teaching methods in training specialists: methodology, theory, experience, problems], 44, 145-148 [in Ukrainian].

Aheykina-Starchenko, T., & Chorna, N. (2021). Realizatsiya pedahohichnykh umov formuvannya hotovnosti do profesiynoho samorozvytku maybutnikh uchyteliv muzychnoho mystetstva [Implementation of pedagogical conditions for the formation of readiness for professional self-development of future music teachers]. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelya [Problems of modern teacher training: coll. of science works], 1 (23), 51-58. Retrieved from http://psv.udpu.edu.ua/article/view/232757/6.pdf [in Ukrainian].

Avshenyuk, N. M., & Prokhur, YU. Z. (2013). Ukrayinsko-anhliyskyy navchalnyy slovnyk z pedahohiky [Ukrainian-English educational dictionary of pedagogy]. Kyiv: Pedahohichna dumka [in Ukrainian].

Bezemchuk, L. V., & Fomin, V. V. (2020). Formuvannya metodychnoyi kompetentnosti maybutnʹoho vchytelya muzychnoho mystetstva v protsesi pedahohichnoyi praktyky [Formation of methodological competence of the future music teacher in the process of pedagogical practice]. Professional Art Education [Professional Art Education], 1 (1), 43-49 [in Ukrainian].

Bukhniyeva, O. A., & Bankul, L. D. (2021). Pytannya orhanizatsiyi muzychnoho vykhovannya shkolyariv [The question of the organization of musical education of schoolchildren]. In The 3 rd International scientific and practical conference – Topical issues of modern science, society and education (pp. 424-429). Kharkiv [in Ukrainian].

Cherkasov, V. (2012). Vplyv tolerantnosti na formuvannya estetychnoyi kulʹtury molodi [The influence of tolerance on the formation of aesthetic culture of youth]. Naukovi zapysky Kirovohradsʹkoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka [Scientific Notes of Volodymyr Vinnichenko Kirovohrad State Pedagogical University], 106, 121–128 [in Ukrainian].

Cherkasov, V. (2021). Formuvannya muzychno-estetychnoyi kulʹtury maybutnikh uchyteliv muzychnoho mystetstva zasobamy festyvalʹnoho rukhu [Formation of musical and aesthetic culture of future music teachers by means of festival movement]. Naukovi zapysky [Scientific Notes], 192, 26-31 [in Ukrainian].

Ihnatyeva, YA. V. (2019). Formuvannya muzychno-estetychnoyi kultury maybutnikh vchyteliv muzychnoho mystetstva [Formation of musical and aesthetic culture of future music teachers]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiya, teoriya i praktyka [Personal spirituality: methodology, theory and practice], 5 (92), 97-107 [in Ukrainian].

Konovalchuk, M. (2010). Rozvytok tvorchosti molodshykh shkolyariv: systema literaturnykh zavdan [Development of creativity of younger schoolchildren: a system of literary tasks]. Kyiv: Shkilnyy svit [in Ukrainian].

Kosinska, N. L. (2017). Sutnisna kharakterystyka stsenichno-obraznoyi kultury maybutnikh vchyteliv muzychnoho mystetstva v protsesi vokalnoyi pidhotovky [An essential characteristic of the stage-figurative culture of future music teachers in the process of vocal training]. ScienceRise. Pedagogical Education, 10, 4-8 [in Ukrainian].

Kosinska, N. L. (2018). Pryntsypy ta pidkhody do formuvannya stsenichno-obraznoyi kultury maybutnikh uchyteliv muzychnoho mystetstva u protsesi vokalnoyi pidhotovky [Principles and approaches to the formation of stage-figurative culture of future music teachers in the process of vocal training]. Muzychne mystetstvo v osvitolohichnomu dyskursi [Musical art in educational discourse], 3, 43-48 [in Ukrainian].

Lin, KH. (2017). Formuvannya fortepianno-vykonavskoyi kultury maybutnikh uchyteliv muzyky [Formation of piano performance culture of future music teachers]. (Extended abstract of PhD diss.). Sumy [in Ukrainian].

Pashchenko, I., Smakovsjkyj, J., Martynjuk, T., & Lesyk, A. (2018). Pedagogical Culture of Future Teachers of Musical Art: A Methodological Investigation [Edagogical Culture of Future Teachers of Musical Art: A Methodological Investigation]. Journal of History Culture and Art Research [Journal of Historical Culture and Art Research], 7 (1), 55-64 [in Turkey].

Poberezhna, L. L. (2001). Rozvytok estetychnoyi kulʹtury studentiv muzychnopedahohichnykh fakultetiv zasobamy ukrayinskoyi muzyky [Development of aesthetic culture of students of music-pedagogical faculties by means of Ukrainian music]. (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Polikhronidi, A. H. (2021). Pidhotovka maybutnikh uchyteliv muzychnoho mystetstva do profesiynoyi diyalʹnosti v umovakh inklyuzyvnoyi osvity [Preparation of future music teachers for professional activities in the conditions of inclusive education]. (PhD diss.). Odesa [in Ukrainian].

Morozov, S. M. (Comp.). (2000). Slovnyk inshomovnykh sliv: 10000 sliv [Dictionary of foreign words: 10,000 words]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Shapar, V. B. (2007). Suchasnyy tlumachnyy psykholohichnyy slovnyk [Modern explanatory psychological dictionary]. Kharkiv: Prapor [in Ukrainian].

Sopina, YA. (2016). Deyaki kontseptualni pidkhody do formuvannya estetychnoyi kulʹtury maybutnikh uchyteliv muzychnoho mystetstva v umovakh profesiynoyi pidhotovky [Some conceptual approaches to the formation of the aesthetic culture of future music teachers in the conditions of professional training]. Naukovyy visnyk Melitopolʹsʹkoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu [Scientific Bulletin of the Melitopol State Pedagogical University], 1 (16), 111-115 [in Ukrainian].

Tan, S. (2019). Kryteriyi ta pokaznyky sformovanosti estetychnoyi kulʹtury maybutnikh uchyteliv muzychnoho mystetstva v KNR [Criteria and indicators of the formation of aesthetic culture of future teachers of musical art in the People’s Republic of China]. Naukovi zapysky kafedry pedahohiky [Scientific Notes of the Department of Pedagogy], 44, 308-317 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-10

Номер

Розділ

Статті