УЗАГАЛЬНЕННЯ ІДЕЙ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ДОСВІДУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТ В. СИДОРЕНКА У КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • A. SAVCHENKO

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2022.29.264349

Ключові слова:

науково-педагогічна спадщина В. Сидоренка, підготовка вчителів трудового навчання, технологічна освіта, технолого-педагогічна освіта

Анотація

У статті узагальнено науково-педагогічні ідеї професора Віктора Сидоренка в умовах розвитку вищої технологічної освіти, виконано аналіз та інтерпретацію досвіду вченого на основі програми спецкурсу «Проблеми підготовки майбутніх учителів трудового навчання у науково-педагогічній спадщині В. К. Сидоренка (1951-2013 роки)». Охарактеризовано актуальність діяльності В. Сидоренка у контексті інноваційного розвитку сучасної вищої технологічної освіти. Зазначено методологічні орієнтири настанов вченого щодо реформування сучасної вищої педагогічної освіти України.

Посилання

Artiushenko, P. (2019). Naukovi zdobutky profesora Viktora Sydorenka v haluzi tekhnolohichnoi osvity [Scientific achievements of Professor Viktor Sydorenko in the field of technological education]. Pedahohichni nauky [Pedagogical sciences], 73, 146-149 [in Ukrainian].

Kitova, O. (2015). Pidhotovka vchytelia trudovoho navchannia v pedahohichnii spadshchyni V. Sydorenka [The training of the labor training teacher in the pedagogical legacy of V. Sydorenko]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. M.P. Drahomanova. Pedahohichni nauky: realii ta perspektyvy [Scientific journal of the National Pedagogical University named after M.P. Drahomanova. Pedagogical sciences: realities and prospects], 51, 132-137 [in Ukrainian].

Kobernyk, O., Madzihon, V., & Sydorenko, V. at al. (2014). Kontseptsiia tekhnolohichnoi osvity uchniv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv Ukrainy [The concept of technological education of students of general educational institutions of Ukraine]. Kyiv: Naukovyi svit [in Ukrainian].

Kuzmenko, V., & Sliusarenko, N. (2013). Vohon sertsia profesora V. K. Sydorenka [The fire of the heart of Professor V. K. Sydorenko]. Tavriiskyi visnyk osvity [Tavriyskyi herald of education], 4 (44), 278-280 [in Ukrainian].

Kuzmenko, V., & Sliusarenko, N. (2014). Zhyttievyi shliakh ta naukovi zdobutky profesora V. K. Sydorenka [The life path and scientific achievements of Professor V. K. Sydorenko]. Pedahohichnyi almanakh [Pedagogical almanac], 24, 270-277 [in Ukrainian].

Savchenko, A. (2020). Problemy pidhotovky maibutnikh uchyteliv trudovoho navchannia u naukovo-pedahohichnii spadshchyni V. K. Sydorenka (1951–2013 roky) [Problems of training future teachers of labor education in the scientific and pedagogical heritage of V. K. Sydorenko (1951–2013)]: prohrama spetskursu. Poltava [in Ukrainian].

Savchenko, A. (2021). Biohrafo-pedahohichnyi vymir postati V. Sydorenka yak uchenoho y orhanizatora haluzi tekhnolohichnoi osvity [Biographical and pedagogical dimension of the figure of V. Sydorenko as a scientist and organizer of the field of technological education]. In Profesiine stanovlennia osobystosti: problemy i perspektyvy [Professional development of personality: problems and prospects]: materialy XI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (pp. 99-101). Khmelnytskyi: KhNU [in Ukrainian].

Savchenko, A., & Tsyna, A. (2020). Biohrafo-pedahohichnyi vymir postati V. Sydorenka yak uchenoho u haluzi tekhnolohichnoi osvity [Biographical and pedagogical dimension of the figure of V. Sydorenko as a scientist in the field of technological education]. Ukrainian professional education=Ukrainska profesiina osvita, 8, 29-35 [in Ukrainian].

Sydorenko, V. (2004). Problema zdibnostei v psykholohii i pedahohitsi [The problem of abilities in psychology and pedagogy]. Tavriiskyi visnyk osvity [Tavriyskyi herald of education], 4, 60-73 [in Ukrainian].

Sydorenko, V. (2004). Proektno-tekhnolohichnyi pidkhid yak osnova onovlennia zmistu trudovoho navchannia shkoliariv [The project-technological approach as a basis for updating the content of work training for schoolchildren]. Trudova pidhotovka v zakladakh osvity[Labor training in educational institutions], 1, 2-4 [in Ukrainian].

Sydorenko, V. (2009). Rol i mistse samostiinoi roboty studenta v navchalno-piznavalnii diialnosti [The role and place of the student's independent work in educational and cognitive activities]. Bioresursy i pryrodokorystuvannia [Bioresources and nature management], 1, 1/2, 135-141 [in Ukrainian].

Sydorenko, V. (2010). Proektna kultura v strukturi profesiino-pedahohichnoi pidhotovky vchytelia [Project culture in the structure of teacher's professional and pedagogical training]. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Pedahohichni nauky [Bulletin of the Chernihiv State Pedagogical University. Pedagogical sciences], 80, 3-8 [in Ukrainian].

Sydorenko, V. (2013). Shcho zavazhaie podolaty nevidpovidnist pidhotovky vchytelia trudovoho navchannia potrebam suchasnoi shkoly [What makes it difficult to overcome the inconsistency of teacher training in labor education with the needs of a modern school]. Trudova pidhotovka v suchasnii shkoli [Labor training in a modern school], 5, 2-6 [in Ukrainian].

Sydorenko, V., & Bilosevych, I. (2005). Hrafichni uminnia yak osnova rozviazuvannia tekhnichnykh zadach [Graphic skills as a basis for solving technical problems]. Trudova pidhotovka v zakladakh osvity [Labor training in educational institutions], 3, 4-8 [in Ukrainian].

Sydorenko, V., & Steshenko, V. (2013). Pershocherhovi zavdannia z udoskonalennia trudovoho navchannia uchniv [Priority tasks for improving the labor training of students]. Trudova pidhotovka v suchasnii shkoli [Labor training in a modern school], 10, 13-16 [in Ukrainian].

Tarasova, N. I., & Shalenko, H. I. (Comps.). (2007). Chlen-korespondent Akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy Viktor Kostiantynovych Sydorenko [Corresponding member of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine Viktor Kostyantynovich Sydorenko]: biobibliohrafichnyi pokazhchyk. «Vcheni NPU im. M. P. Drahomanova». Kyiv: NPU [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-10

Номер

Розділ

Статті