СТРУКТУРА І ЗМІСТ ПРИНЦИПІВ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ

Автор(и)

  • N. SHOLOIKO

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2022.30.270680

Ключові слова:

організаційно-управлінська культура, магістри фармації, професійна підготовка, принципи фахової підготовки фармацевтів

Анотація

У статті проведено системний аналіз структури і змісту принципів формування організаційно-управлінської культури майбутніх фармацевтів. З’ясовано, що професійна підготовка майбутніх магістрів фармації ґрунтується на системі принципів, які інтегрують загальновідомі дидактичні (науковості змісту і методів навчання, доступності, систематичності й послідовності, практичної спрямованості підготовки, ступеневості освіти, індивідуалізації, диференціації); специфічні (реалізації здібностей особистості до саморозвитку; принцип вибору індивідуальної освітньої траєкторії; принцип формування установки на саморозвиток, самоорганізацію і самореалізацію; принцип єдності теоретичних знань і практичної дії); методологічні (перехід від знаннєвої парадигми організації освітнього процесу до компетентнісної, глобалізація та конвергенція, підвищення ролі неформальної освіти, фундаментальність та інформатизація); принципи охорони здоров’я (визнання охорони здоров’я пріоритетним напрямом діяльності суспільства і держави; дотримання прав і свобод людини і громадянина в галузі охорони здоров’я; гуманістична спрямованість, забезпечення переваги загальнолюдських цінностей над класовими, національними, груповими або індивідуальними інтересами; орієнтація на сучасні стандарти здоров’я та медичної допомоги, поєднання вітчизняних традицій і досягнень зі світовим досвідом у галузі охорони здоров’я; випереджувально-профілактичний характер, комплексний соціальний та медичний підхід до охорони здоров’я) та етичних кодексів фармацевтів (фармацевт відповідає за якість лікарської допомоги; фармацевт не зобов’язаний погоджуватися працювати в умовах, що компрометують його професійну незалежність, чесність і компетентність і не має нав’язувати подібних умов іншим фармацевтам; фармацевт дотримується законів, високих професійних стандартів, зберігає гідність і честь своєї професії; зловживання знаннями і становищем фармацевта несумісне з обраною професією; фармацевт робить свій внесок у систему охорони здоров’я і соціальної медицини).

Посилання

Babanskyi, Yu. K. (1977). Optymyzatsyia protsessa obuchenyia: Obshchedydaktycheskyi aspekt [Optimization of the learning process: General didactic aspect]. Moskva: Pedahohika [in Russian].

Borova, T. A. (2011). Profesiina kompetentnist naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv vyshchoho navchalnoho zakladu yak indykator efektyvnosti yikhnoi diialnosti [Professional competence of scientific and pedagogical workers of a higher educational institution as an indicator of the effectiveness of their activities]. Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity [Problems of engineering and pedagogical education], 32-33, 265-269. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2011_32-33_40. [in Ukrainian].

Chupryna, Yu. A. (2019). Pryntsypy profesiinoho rozvytku naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv [Principles of professional development of scientific and pedagogical workers]. Pravo ta innovatsiine suspilstvo [Law and innovative society], 1 (12), 99-103 [in Ukrainian].

Dehtiarova, H. S. (2012). Pryntsypy pedahohichnoi vzaiemodii u profesiinii pidhotovtsi [Principles of pedagogical interaction in professional training]. Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity [Pedagogy and psychology of professional education], 6, 9-17 [in Ukrainian].

Etychnyi Kodeks farmatsevtychnykh pratsivnykiv Ukrainy [Code of Ethics of Pharmaceutical Workers of Ukraine]. Retrieved from http://nuph.edu. ua/nash-universy-tet/ety-chny-j-kodeksfarmatsevty-chny-h-prats [in Ukrainian].

Fitsula, M. M. (2002). Pedahohika [Pedagogy]: navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh pedahohichnykh zakladiv osvity. Kyiv [in Ukrainian].

Hippokrat. (1936). Izbrannye knyhy [Selected books]. Moskva: Hosudarstvennoe yzdatelstvo byolohycheskoi y medytsynskoi lyteratury [in Russian].

Honcharenko, S. U. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Honcharenko, S. U. (2011). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Rivne: Volynski oberehy [in Ukrainian].

Hrytsyk, N. V. Pryntsypy formuvannia kulturolohichnoi kompetentsii maibutnoho vchytelia inozemnoi movy [Principles of cultural competence formation of the future foreign language teacher]. Retrieved from http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/image/ konf%2011/doklad_11_3_2_29.pdf [in Ukrainian].

Hrusheva, A. A. (2012). Formuvannia upravlinskoi kompetentnosti bakalavriv ekonomichnykh spetsialnostei u protsesi profesiinoi pidhotovky [Formation of managerial competence of bachelors of economic specialties in the process of professional training]. (PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Iahupov, V. V. (2002). Pedahohika [Pedagogy]: navch. posibnyk. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Kaidalova, L. H. (2010). Profesiina pidhotovka maibutnikh fakhivtsiv farmatsevtychnoho profiliu u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Professional training of future pharmaceutical specialists in higher educational institutions]: monohrafiia. Kyiv: NFaU [in Ukrainian].

Kishchuk, V. M. (2020). Pedahohichni umovy nastupnosti profesiinoi pidhotovky maibutnikh farmatsevtiv u systemi koledzh – medychna akademiia [Pedagogical conditions of continuity of professional training of future pharmacists in the college-medical academy system]. (PhD diis.). Lviv [in Ukrainian].

Komenskyi, Ya. A. (1955). Izbrannye pedahohycheskye sochynenyia [Selected pedagogical writings]. Moskva [in Russian].

Mysechko, Ye. M., Astakhova, L. Ye., & Mysechko, O. Ye. Dydaktychni pryntsypy formuvannia profesiinoi kompetentnosti vchytelia [Didactic principles of the formation of professional competence of the teacher]. Retrieved from http://eprints.zu.edu.ua/744/1/99maepkv.pdf [in Ukrainian].

Padalka, O. S., Nisimchuk, A. M., Smoliuk, I. O., & Shpak, O. H. (1995). Pedahohichni tekhnolohii [Pedagogical technologies]. Kyiv [in Ukrainian].

Petrovskiy, A. V., & Yaroshevskiy, M. H. (Eds.). (1990). Psykholohyia [Psychology]: slovar. Moskva [in Russian].

Pharmacist ethics and professional autonomy: imperatives for keeping pharmacy aligned with public interest / Approved by the FIP Council. Bangkok, Thailand, 31 August 2014.

Underhill, A. (1992). The role of groups in developing teacher self-awareness. ELT Journal, 46 (1), 76.

Vintiuk, Yu. V. (2017). Pryntsypy formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh psykholohiv [Principles of formation of professional competence of future psychologists]. Molodyi vchenyi [A young scientist], 6 (46), 216-221 [in Ukrainian].

Zhuk, N. A., Zhuk, N. A., & Zhuk, L.V. (2011). Obshchaia metodolohyia effektyvnoho upravlenyia y samoupravlenyia [General methodology for effective management and self-government]. Kharkov: OOO «Ynfobank» [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Номер

Розділ

Статті