МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ

Автор(и)

  • V. MOVCHAN
  • L. BIRIUK

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2023.31.283370

Ключові слова:

методи і прийоми формування емоційного інтелекту, молодші школярі, літературне читання, емоції, мислення, міжособистісний емоційний інтелект, внутрішньо-особистісний емоційний інтелект, емоційно-чуттєвий досвід

Анотація

У статті акцентується увага на необхідності і доцільності формування емоційного інтелекту молодших школярів на уроках літературного читання. Проаналізовано погляди на тлумачення поняття “емоційний інтелект”, подано власне трактування поняття; наведено приклади використання методів і прийомів формування емоційного інтелекту на уроках літературного читання. Зазначено, що вчитель на уроках літературного читання допомагає сформувати емоційний складник у молодших школярів через художні образи та вдале використання отриманих знань у подальшому.

Посилання

Derzhavnyi standart pochatkovoi osvity [State standard of primary education], zatverdzhenyi postanovoiu KMU 21 liutoho 2018 r. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Holovko, S. (Ed.). (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Kyiv [in Ukrainian].

Hryshchenko, M. (Ed.). (2016). Nova ukrainska shkola: kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly [New Ukrainian school: conceptual foundations of secondary school reform]. Retrieved from https://nus.org.ua/ [in Ukrainian].

Kodliuk, Ya. P. (2017). Yakisni kharakterystyky suchasnoi pochatkovoi osvity [Qualitative characteristics of modern primary education.] Molodyi vchenyi [Young scientist], 11 (51), 334-338 [in Ukrainian].

Kolisnyk, L. O., & Khominich, Yu. I. (2013). Zasoby rozvytku emotsiinoho intelektu studentiv u navchalnomu protsesi [Means of developing students' emotional intelligence in the educational process]. In Humanizm. Transhumanizm. Posthumanizm [Humanism. Transhumanism. Posthumanism]: materialy Mizhnar. nauk.-teoret. konf. (pp. 48-50). Sumy: SumDU [in Ukrainian].

Kontseptsiia Novoi ukrainskoi shkoly [The concept of the New Ukrainian School]. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola [in Ukrainian].

Kutsyn, E. K. (2019). Formuvannia osnovy rozvytku osobystosti zasobamy tvorchoi muzychnoi diialnosti [Forming the basis of personality development by means of creative musical activity]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Chernihivskyi kolehium" imeni T.H. Shevchenka [Bulletin of the Chernihiv Collegium National University T.G. Shevchenko], 4 (160), 75-79 [in Ukrainian].

Melnychuk, O. S. (Ed.). (1977). Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of foreign words]. Kyiv [in Ukrainian].

Movchan, V. V. (2022). Do problemy formuvannia emotsiinoho intelektu molodshykh shkoliariv na urokakh literaturnoho chytannia [To the problem of the formation of emotional intelligence of younger schoolchildren in the lessons of literary reading]. Visnyk Hlukhivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Oleksandra Dovzhenka [Bulletin of the Glukhiv National Pedagogical University named after Oleksandr Dovzhenko], 50, 204-211. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/13tyjlSGYVQVAxv1icwPFgzN4x7XLNBvR/view [in Ukrainian].

Nazarchuk, N. V. (2018). Psykholohichnyi analiz modelei emotsiinoho intelektu [Psychological analysis of models of emotional intelligence]. Teoriia i praktyka suchasnoi psykholohii [Theory and practice of modern psychology], 3, 61-65 [in Ukrainian].

Nosenko, E. L. (2004). Emotsiinyi intelekt yak sotsialno znachushcha intehralna vlastyvist [Emotional intelligence as a socially significant integral property]. Psykholohiia i suspilstvo [Psychology and society], 4, 95-109 [in Ukrainian].

Poliesaieva, H. P. (2019). Vplyv dytiachoi literatury na rozvytok emotsiinoho intelektu doshkilnykiv [The influence of children's literature on the development of emotional intelligence of preschoolers]. Humanitarium, 42, 138-146 [in Ukrainian].

Sanko, K. O. (2015). Fenomen emotsiinoho intelektu v suchasnii psykholohii [The phenomenon of emotional intelligence in modern psychology]. In Suchasna psykholohiia: teoriia i praktyka [Modern psychology: theory and practice]: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. (pp. 44-47). Kherson: Helvetyka [in Ukrainian].

Zarytska, V. V. (2012). Psykholohiia rozvytku emotsiinoho intelektu u systemi profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv humanitarnoho profiliu [Psychology of the development of emotional intelligence in the system of professional training of specialists in the humanitarian profile]. (D diss.). Zaporizhzhia [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-07

Номер

Розділ

Статті