ДИДАКТИЧНИЙ АЛГОРИТМ РОЗРОБЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ

Автор(и)

  • S. ALІEKSІEІEVA

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2023.32.292607

Ключові слова:

індивідуальна освітня траєкторія, дидактичний алгоритм, індивідуальне навчання, диференціація навчання, технології вільної освіти

Анотація

У статті розкрито дидактичний алгоритм розроблення індивідуальної освітньої траєкторії. Окреслено, що згідно вимог освітнього законодавства в України всі здобувачі освіти мають нагоду сформувати індивідуальну освітню траєкторію, яка визначає персональний шлях реалізації особистісного потенціалу та формується з урахуванням здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і їхнього досвіду. В умовах воєнного стану індивідуальна освітня траєкторія розглядалися як компенсація освітніх втрат здобувачів освіти і один зі шляхів забезпечення рівного доступу до освіти. Констатовано, що індивідуальна освітня траєкторія є інструментом, який дає змогу налаштувати освітній процес під потреби та можливості кожного учня з урахуванням його індивідуальних особливостей, можливостей та обмежень. Це дієвий механізм, що забезпечить умови педагогічної підтримки та супроводу розвитку особистості з її унікальністю та своєрідністю. Визначено, що наявність індивідуальних освітніх траєкторій у закладі освіти є індикатором якості освітнього процесу, який оцінюється під час інституційного аудиту Державної служби якості освіти. Схарактеризовано ідею освітнього маршруту учня в країнах Європи. Доведено, що навчання за індивідуальною освітньою траєкторією має стати дидактичною системи, яка реалізує індивідуальні програмами, зміст, форми, засоби, темп, форми контролю і оцінювання. Конкретизовано дидактичний алгоритм розроблення індивідуальної освітньої траєкторії, що складається з кількох етапів: аналіз потреб і можливостей учнів; визначення освітніх цілей; вибір навчальних матеріалів та методів; планування навчання, реалізація індивідуальної освітньої траєкторії; оцінка результатів.

Посилання

Alieksieieva, S. V. (2013). Formuvannia hotovnosti uchnivskoi molodi do vyboru i realizatsii profesiinoi kariery: vid teorii do praktyky [Formation of students' readiness to choose and implement a professional career: from theory to practice]. Naukovyi visnyk Instytutu profesiinotekhnichnoi osvity NAPN Ukrainy. Profesiina pedahohika [Scientific Bulletin of the Institute of Vocational Education of the National Academy of Sciences of Ukraine. Professional pedagogy], 5. Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/ id/eprint/11303 [in Ukrainian].

Alieksieieva, S. (2021). Tekhnolohiia formuvannia indyvidualnoi osvitnoi traiektorii uchniv profilnoi shkoly [The technology of forming an individual educational trajectory of students of a specialized school]. Perspektyvy ta innovatsii nauky [Perspectives and innovations of science], 5 (5). Retrieved from http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729321 [in Ukrainian].

Alieksieieva, S. (2014). Naukovi teorii rozvytku profesiinoi kariery v suchasnykh kontseptsiiakh profesiinoi pedahohiky [Scientific theories of professional career development in modern concepts of professional pedagogy]. In Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy [Modern information technologies and innovative teaching methods in training specialists: methodology, theory, experience, problems]: zb. nauk. prats (Is. 38). Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/ id/eprint/731277 [in Ukrainian].

Alieksieieva, S. (2021). Indyvidualizatsiia navchannia u zakladakh zahalnoi osvity yak pedahohichna problema [Individualization of learning in institutions of general education as a pedagogical problem]. In Scientific Collection «InterConf»: with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Theory and Practice of Science: Key Aspects» (No 42). Rome, Italy: Dana [in Ukrainian].

Hodovaniuk, T. L. (2008). Deiaki terminolohichni tlumachennia indyvidualnoi formy navchannia cherez yii «pokhidni» [Some terminological interpretations of the individual form of education through its "derivatives"]. Pedahohika i psykholohiia [Pedagogy and psychology], 4, 127-135 [in Ukrainian].

Lozenko, A. (2019). Indyvidualizatsiia v umovakh tradytsiinoi tekhnolohii navchannia: problemy i perspektyvy [Individualization in the conditions of traditional learning technology: problems and prospects]. Naukovi zapysky. Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity [Scientific notes. Problems of the methodology of physical, mathematical and technological education], 9, 3, 191-194. Retrieved from http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12787/Converted_file_12971825.pdf?sequence=1 [in Ukrainian].

Miroshnikova, A. (2020). Indyvidualna osvitnia traiektoriia: shcho tse ta navishcho? [Individual educational trajectory: what is it and why?]. Retrieved from https://osvitoria.media/experience/indyvidualna-osvitnya-trayektoriya-shho-tse-ta-navishho/ [in Ukrainian].

Sukhenko, Ya. V. (2017). Indyvidualna osvitnia traiektoriia: analiz fenomenu u vitchyznianykh i zarubizhnykh doslidzhenniakh [Individual educational trajectory: analysis of the phenomenon in domestic and foreign studies]. Problemy suchasnoi psykholohii [Problems of modern psychology], 38. Retrieved from https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%p [in Ukrainian].

Tereshchuk, H. (2017). Indyvidualizatsiia navchannia v konteksti idei kontseptsii novoi ukrainskoi shkoly [Individualization of education in the context of the ideas of the concept of the new Ukrainian school]. Naukovi zapysky Ternopilskoho nats. ped. un-tu imeni Volodymyra Hnatiuka. Pedahohika [Scientific notes of the Ternopil National ped. Volodymyr Hnatyuk University. Pedagogy], 2, 6-16. Retrieved from http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=NZTNPU_ped_2017_2_3 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [Law of Ukraine "On Education"]. (2017). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text/ [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-08

Номер

Розділ

Статті