ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ КАЙДЗЕН У ФОРМУВАННІ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • M. GRYNOVA
  • R. VELYCHKO

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2023.32.292629

Ключові слова:

технологія, кайдзен, дослідницька компетентність, магістратура, майбутні керівники, заклад загальної середньої освіти

Анотація

У статті презентовано технологію кайдзен у процесі формування дослідницької компетентності майбутніх керівників ЗЗСО та висвітлено етапи її практичної реалізації: мотиваційно-стимулюючий, підготовчо-організаційний, змістово-дослідницький та рефлексійно-підсумковий. Розглянуто зміст кожного з них, обгрунтовано дидактичні заходи, що доцільно застосовувати на кожному з цих етапів, окреслено найбільш ефективні форми занять, проаналізовано, як кожен з цих етапів впливає на формування дослідницької компетентності майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти.

Посилання

Amirova, A., Iskakovna, J. M., Zakaryanovna, T. G., Nurmakhanovna, Z. T., & Elmira, U. (2020). Creative and research competence as a factor of professional training of future teachers: Perspective of learning technology. World Journal on Educational Technology, 12 (4), 278-289.

Arkhypova, S. P. (2018). Formuvannia doslidnytskoi kompetentnosti maibutnikh mahistriv sotsialnoi roboty u protsesi profesiinoi pidhotovky [Formation of research competence of future masters of social work in the process of professional training]. Visnyk Cherkaskoho natsionalnoho universytetu imeni Bohdana Khmelnytskoho. Pedahohichni nauky [Bulletin of the Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi. Pedagogical sciences], 15. Retrieved from https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3043 [in Ukrainian].

Bulaha, K., Kononets, N., & Hrynova, M. (2020). Tekhnolohiia kaidzen u protsesi formuvannia liderskykh yakostei vykhovantsiv dytiachoho khoreohrafichnoho kolektyvu [Kaizen technology in the process of forming leadership qualities of students of the children's choreographic team]. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy [Theory and practice of social systems management], 2, 80-93 [in Ukrainian].

Chebotarova, I. O. (2016). Orhanizatsiino-kohnityvni aspekty tekhnolohii formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti kerivnykiv ZNZ v Ukraini ta rozvynenykh krainakh svitu [Organizational and cognitive aspects of the technology of formation of communicative competence of heads of educational institutions in Ukraine and developed countries of the world]. In Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity [Problems of engineering and pedagogical education]: zb. nauk. pr. (No. 52/53, pp. 217-226). Kharkiv: UIPA [in Ukrainian].

Davidson, Zoe E., & Palermo, Claire. (2015). Developing research competence in undergraduate students through hands on learning. Journal of Biomedical Education. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/282538305_Developing_Research_Competence_in_Undergraduate_Students_through_Hands_on_Learning

Dziubenko, Yu. V., & Oliinyk, L. V. (2007). Osoblyvosti tekhnolohichnoho pidkhodu do navchalnoho protsesu u vyshchii shkoli yak providnoho zasobu yoho optymizatsii [Peculiarities of the technological approach to the educational process in higher education as a leading means of its optimization]. Visnyk NTUU «KPI»: Filosofiia. Psykholohiia. Pedahohika [Bulletin of NTUU "KPI": Philosophy. Psychology. Pedagogy], 3 (21), 138-147 [in Ukrainian].

Kononets, N., Nestulya, S., Soloshych, I., Zhamardiy, V., & Odokienko, V. (2021). Investigating the Didactic System of Research Competence Formation for Prospective PE Instructors. Journal of Research in Medical and Dental Science, 9, 7, 414-418.

Kononets, N. V. (2015). Kaidzen-tekhnolohiia yak pedahohichna tekhnolohiia resursno-oriientovanoho navchannia [Kaizen technology as a pedagogical technology of resource-oriented learning]. In Humanitarnyi visnyk DVNZ "Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi un-t imeni Hryhoriia Skovorody" [Humanitarian Bulletin of the Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University named after Hryhoriy Skovoroda] (Dodatok 1 do Is. 35, vol. IX (60): Temat. vyp. "Vyshcha osvita Ukrainy u konteksti intehratsii do yevropeiskoho osvitnoho prostoru", pp. 147-154). Kyiv: Hnozys [in Ukrainian].

Nestulia, S. I. (2018). Metod kaidzen u protsesi rozvytku liderskyi yakostei studentiv [The kaizen method in the process of developing students' leadership qualities]. Social and Economic Aspects of Education in Modern Society, 2, 42-46 [in Ukrainian].

Oleshko, P. S. (2018). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti kerivnyka zakladu osvity v umovakh innovatsiinoho osvitnoho seredovyshcha [Formation of the professional competence of the head of an educational institution in the conditions of an innovative educational environment]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Pedahohichni nauky: realii ta perspektyvy [Scientific journal of the National Pedagogical University named after M. P. Drahomanov. Pedagogical sciences: realities and prospects], 64, 156-162 [in Ukrainian].

Saukh, I. (2023). Kontseptualizatsiia zmistu terminu «profesiina kompetentnist kerivnyka ZZSO» [Conceptualization of the content of the term "professional competence of the head of PPE"]. In The 6th International scientific and practical conference “Science and innovation of modern world” (pp. 437-442). Cognum Publishing House, London, United Kingdom [in Ukrainian].

Sysoieva, S. O., & Kozak, L. V. (2016). Rozvytok doslidnytskoi kompetentnosti vykladachiv vyshchoi shkoly [Development of research competence of higher school teachers]: navchalnyi posibnyk. Kyiv: TOV «Vydavnyche pidpryiemstvo «EDELVEIS» [in Ukrainian].

Shtonda, O. H., Biletska, S. A., Prostakova, Yu. S., & Proskurnia, O. I. (2022). Formuvannia doslidnytskoi kompetentnosti mahistriv pedahohichnykh universytetiv u protsesi naukovo-doslidnoi praktyky [Formation of research competence of masters of pedagogical universities in the process of research practice]. Naukovi zapysky kafedry pedahohiky [Scientific notes of the department of pedagogy], 2, 51, 105-112 [in Ukrainian].

Yermakova, S. S. (2016). Kontseptsiia kaidzen: osoblyvosti formuvannia innovatsiino zoriientovanoho profesiinoho seredovyshcha maibutnoho fakhivtsia [The concept of kaizen: features of the formation of an innovatively oriented professional environment of the future specialist]. Nauka i osvita [Science and education], 6, 141-147 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-08

Номер

Розділ

Статті