ФОРМУВАННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ВОД СУХОДОЛУ

Автор(и)

  • V. YERMAKOV
  • S. SARNAVSKY

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2023.32.292653

Ключові слова:

краєзнавчий підхід, дослідницька робота, географічні компетентності, малі річки, порядок річки, річкова сітка, трансформація річкової мережі

Анотація

У публікації показано шляхи формування географічних компетентностей учнів при вивченні вод суходолу з використанням краєзнавчого підходу та застосуванням елементів дослідницької роботи. Наведено загальну схему комплексного дослідження малих річок Полтавщини із застосуванням новітніх засобів навчання з основною увагою до її ретроспективно-географічної складової, яка може бути реалізована у позакласній і гуртковій роботі.

Посилання

Carte de la Russie Européenneen LXXVII feuilles exécutée au Depôt general de la France. Dépôt de la guerre. Auteurdutexte. Retrieved from https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b5970618b]

Derzhavne ahent·stvo vodnykh resursiv Ukrayiny [State Water Resources Agency of Ukraine]. Retrieved from http://geoportal.davr.gov.ua:81/#waterSidebar] [in Ukrainian].

Heohrafiya. Prohrama dlya 6-9-kh klasiv ZNZ [Geography. Program for 6th-9th grades of ZNZ]. Retrieved from https://ru.osvita.ua/school/program/program-5-9/56127/ [in Ukrainian].

Hrebin, V. (2016). Retrospektyvnyy analiz doslidzhen richkovoyi merezhi Ukrayiny ta zastosuvannya typolohiyi richok Vodnoyi ramkovoyi dyrektyvy YES na suchasnomu etapi [Retrospective analysis of river network studies in Ukraine and the application of the river typology of the EU Water Framework Directive at the present stage]. Hidrolohiya, hidrokhimiya i hidroekolohiya [Hydrology, hydrochemistry and hydroecology], 2, 41, 32-47 [in Ukrainian].

Huhl Zemlya [Google Earth]. Retrieved from https://earth.google.com/web/ [in Ukrainian].

Kovalchuk, I. (2013). Transformatsiya struktury richkovoyi merezhi baseynovoyi heosystemy r. Berezhnytsya [Transformation of the structure of the river network of the Berezhnytsya basin geosystem]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriya heohrafichna [Bulletin of the University of Lviv. Geographic Series], 46, 186-194 [in Ukrainian].

Kopylets, Ye. (2019). Heohrafichne krayeznavstvo u chynnykh navchalnykh prohramakh iz pozashkilnoyi osvity turystsko-krayeznavchoho napryamu [Geographical local studies in current educational programs of extracurricular education in the field of tourism and local studies]. In Teoretychni i prykladni napryamky rozvytku turyzmu ta rekreatsiyi v rehionakh Ukrayiny [Theoretical and applied directions of development of tourism and recreation in the regions of Ukraine]: materialy V Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (pp. 293-299). Kropyvnytskyy: LA NAU [in Ukrainian].

Miroshnichenko, K., & Chornomorets, Yu. (2016). Vplyv zmin klimatu na vodnyy balans ta dynamiku stoku vody richky Vorskla [Impact of climate change on water balance and water runoff dynamics of the Vorskla River]. Hidrolohiya, hidrokhimiya i hidroekolohiya [Hydrology, hydrochemistry and hydroecology], 2, 41, 58-68. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/glghge_2016_2_6 [in Ukrainian].

Shvets, H. I., Drozd, N. I., Levchenko, S. P., & Moklyak, V. I. (Eds.). (1957). Kataloh richok Ukrayiny [Catalog of rivers of Ukraine]. Kyiv: AN URSR [in Ukrainian].

Smyrnova, V. (2013). Transformatsiya richok ta richkovykh rusel (na prykladi richkovykh obyektiv Poltavskoyi oblasti) [Transformation of rivers and river beds (for example, river objects of Poltava region)]. Hidrolohiya, hidrokhimiya i hidroekolohiya [Hydrology, hydrochemistry and hydroecology], 1, 28, 109-116 [in Ukrainian].

Shtoyko, P. (1989). Vyvchennya i okhorona malykh richok [Study and protection of small rivers]. Lviv: LNU imeni Ivana Franka [in Ukrainian].

Vasylyuk, L. A., & Nepsha, O. V. (2107). Doslidnytska robota v protsesi vyvchennya heohrafiyi (z dosvidu roboty v Lyubymivskiy ZOSH Kakhovskoho rayonu Khersonskoyi oblasti) [Research work in the process of studying geography (based on the experience of working in the Lyubimiv secondary school of the Kakhovsky district of the Kherson region)]. Retrieved from http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/2094/1/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%88%D0%B0_%20%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%202017.pdf [in Ukrainian].

Vishnikina, L. P. (Ed.). (2022). Kometentnisne havchannya heohrafiyi u systemi neperervnoyi pedahohichnoyi osvity [Competence of geography in the system of continuous pedagogical education: monograph collection]: kol. monohrafiya. Poltava: PNPU imeni V.H. Korolenka [in Ukrainian].

Vprovadzhennya suchasnykh tekhnolohiy navchannya heohrafiyi u shkilniy, vyshchiy, pislyadyplomniy osviti [Implementation of modern technologies of teaching geography in school, higher, postgraduate education]. (2006). Materialy Vseukrayinskoho naukovo-praktychnoho seminaru. Poltava: POIPPO [in Ukrainian].

Yatsyk, A., Byshovets, L., Bohatov, Y. E., & Khilchevskyi, V. (1991). Mali richky Ukrayiny [Small rivers of Ukraine]. Kyiv: Urozhay [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-08

Номер

Розділ

Статті