№ 24 (2019)

DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2019.24

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ PDF
O. BOLSHAYA 5-9
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ ЕРГОДИЗАЙНУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ PDF
T. BORISOVA 9-14
ГЕНЕЗА ПРОБЛЕМИ КРЕАТИВНОСТІ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ PDF
S. BURCHAK 14-19
НОРМАТИВНІ ОСНОВИ ГОТОВНОСТІ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ ЯК КОМПОНЕНТА ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ PDF
V. VASISHCHEV 20-25
ТЕХНОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПЛАНУВАННЯМ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
I. VERBOVSKYI 26-33
ПЕДАГОГІЧНА АКСІОЛОГІЯ У КОНТЕКСТАХ ГУМАНІТАРНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ PDF
R. VINNICHUK 33-39
ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРАКТИКУМУ PDF
V. VOLOSKYI 39-43
ПРОБЛЕМА ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВІЧИЗНЯНОМУ І ЗАРУБІЖНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ PDF
S. GAVRYLOVSKYI 43-49
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ РОЗРОБКИ САЙТУ ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ PDF
A. HAFIIAK 50-53
МІЖКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ: НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Y. GNATENKO 53-57
ІСТОРІЯ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДОЗНАВСТВА В ПОЛТАВІ (1919-1933 РОКИ) PDF
M. GRYNYOVA, L. BULAVA, O. MASHCHENKO 58-62
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ – СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ (НУШ) PDF
M. GRУNYOVA, S. GRУNYOV, N. SAS 63-66
ВЗАЄМОЄВ’ЯЗОК ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ТЕХНОЛОГІЙ І ДИЗАЙНУ PDF
L. HRYTSENKO, L. STRASHKO 67-71
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СУСПІЛЬСТВІ PDF
M. DYACHENKO-BOGUN, L. RYBALKO 71-75
ОБҐРУНТУВАННЯ ТА СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО БЛОКУ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ PDF
V. ZHAMARDIY 76-80
ФОРМУВАННЯ Я-КОНЦЕПЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ЯК ОДНЕ ІЗ ЗАВДАНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
O. ZHDANOVA-NEDILKO 81-85
ІНТЕГРАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ ЯК ВИКЛИК ЧАСУ PDF
V. ILCHENKO, K. GUZ, I. OLIYNYK 85-89
МАТЕРІАЛЬНА БАЗА НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА – УМОВА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ PDF
O. ILCHENKO, O. GRINYUK, A. LYASHENKO 89-93
ЗАРУБІЖНИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ PDF
A. ISHCHENKO 94-97
МАКАРЕНКОЗНАВЧА СПАДЩИНА Ф. НАУМЕНКА В РЕЦЕПЦІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ВЧЕНИХ PDF
K. KALAHURKA, I. MYSHCHYSHYN 98-101
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗВО PDF
A. KMET’ 101-104
РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ: СУЧАСНИЙ ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИСКУРС PDF (English)
D. KOZLOV 105-109
РЕАЛІЗАЦІЯ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ PDF
N. KONONETS, O. LITVINOVA, T. MARIUKHYCH 109-113
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ ДЛЯ ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ В СЕРЕДНІХ СПЕЦІАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.) PDF
L. KRAVCHENKO, O. CHERNYAVSKAYА 114-118
ДУАЛІЗМ ПОГЛЯДІВ НА БЕЗПЕКУ КРОСФІТУ ЯК СИСТЕМИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В КОНТЕКСТІ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТА PDF
H. LISETSKAYA, S. REZNIKOVA 118-122
КРИТЕРІЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ PDF
A. LULKA 122-126
ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014.15 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ПРИРОДНИЧІ НАУКИ) PDF
N. MAXIMENKO 126-132
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ УКРАЇНИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЙОГО СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ PDF
L. MARTALISHVILI 133-141
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
O. MOMOT, A. KIRILENKO 141-146
ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
I. MUZHYKOVA 146-151
МІСЦЕ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРОЕКТУВАННЯ І МОДЕЛЮВАННЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
N. NAHORNA 151-154
ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «СЕРЕДНЯ ОСВІТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ» НА ЗАСАДАХ МІЖДИСИПЛІНАРНОСТІ PDF
V. ONIPKO, O. KHANNANOVA 155-159
РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ МЕТОДІВ МАКЕТУВАННЯ ТА ФОРМОУТВОРЕННЯ ОДЯГУ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ТЕХНОЛОГІЙ У СТАРШІЙ ШКОЛІ PDF
N. ORLOVA 160-164
МИХАЙЛО ГОРДІЄНКО – ЗАНОВО ВІДКРИТА ПОСТАТЬ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЦІ PDF
N. PYVOVAR, Y. KRYVONOS 164-168
СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ PDF
O. POLONSKYI 168-172
ПОНЯТТЯ ГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНЯ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ PDF
S. POLIAKOV 172-177
ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИМИ ТА РЕКРЕАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ ДЛЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ PDF
M. PRYLUTSKYI 177-180
САМОРЕГУЛЯЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Y. STRYZHAK 181-184
ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДІ В ІНСТИТУТАХ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
O. STUPAK 185-190
ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬОГО КОСТЮМА PDF
V. TITARENKO, L. OKHRIMENKO 190-193
“ПРОФЕСІЙНЕ ОБЛИЧЧЯ” А. МАКАРЕНКА: ДЕКІЛЬКА АСПЕКТІВ ЕМПІРИЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
A. TKACHENKO 193-198
КОМПОНЕНТИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ СТУДЕНТІВ ТА УМОВИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ PDF
I. TODOROVA 199-205
РОЗКРИТТЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ ЗДОРОВ’Я ЯК ЛЮДИНОМІРНИЙ ШЛЯХ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
V. FEDORETS 205-214
МОТИВАЦІЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО ЗАНЯТЬ СПОРТОМ У ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС PDF
O. FROLOVA, I. YARKHO 214-218
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ТРЕНЕРА З БОКСУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
O. KHYZHNIAK 218-221
МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
S. KHLIBKEVYCH 222-226
ІДЕЇ ВИХОВАННЯ ДУХОВНОСТІ У КОЗАЦЬКІЙ ПЕДАГОГІЦІ PDF
O. TSYBULKO 226-230
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
A. CHECHETKA 230-234
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ У НЕМОВНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
N. SHYIAN, Y. PEREBYYNIS 234-238
ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ PDF
N. SHOLOIKO 239-244
ПРИНЦИПИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ PDF
Y. YAKUBA 244-248